اگر کسی برای شما «شهر» را تعریف کند وبگوید: شهر منطقه یی مسکونی است که در آن انسان های زیادی زندگی می کنند، دارای خیابان ها، چهار راه ها، میادین، بازار ومغازه های بسیار است، این تعریف کاملاً درست است وهمه شهر ها را در بر می گیرد، اما در همین حال با این تعریف هیچ شهری را نمی توان شناخت. هر شهری عبارت است از آن چه در این تعریف آمده به اضافه خصوصیاتی که آن شهر دارد وشهر های دیگر ندارند، مثلاً: تهران، شیراز، اصفهان و... علاوه بر خیابان و...هر کدام ویژگی هایی دارند که دیگر شهر ها فاقد آن هستند. برای شناختن هر شهری یا باید خودمان از نزدیک، آن را ببینیم، یا از کسی که از نزدیک، آن را دیده است بشنویم. با ذکراین مقدمه می روم سراغ اصل مطلب: اگر کسی برای ما انسان را تعریف کند وبگوید: انسان حیوانی راست قامت است، یا انسان جان داری سخن گو است، یا انسان موجودی بالطبع مدنی است، هر یک از این تعریف ها کاملاً صحیح و به اصطلاح تعریفی جامع ومانع هستند، ولی در عین حال، هیچ فردی از افراد انسان را آن گونه که هستند به ما نمی شناسانند. برای شناختن افراد انسان باید خود افراد  شناخته شوند. نتیجه یی که از این بحث حاصل می شود آن است که: انسان شناسی هر جند لازم است اما کافی نیست. مهم تر از انسان شناسی، خود شناسی، یا به تعبیر دیگر «معرفة النفس» است.