ساحت های وجودی انسان پنج تا است
: 1 ـ ساحت باورها 2 ـ ساحت عواطف واحساسات 3 ـ ساحت خواسته ها وآرزوها 4 ـ ساحت کردار 5 ـ ساحت گفتار؛ تمامی افراد انسان در برخورداری از این ساحت های پنج گانه با هم اشتراک دارند، اما در همین حال هیچ  فردی را نمی توان یافت که با ورهای او با باورهای فرد دیگر یکی باشد، یا فردی را نمی توان یافت که به لحاظ احساسات وعواطف، یا خواسته ها وتمنّیات، ویا کردار وگفتار، عین فرد دیگر باشد؛ هر فرد انسان ـ به رغم اشتراک فراوانش با دیگر افراد ـ دارای شخصیتی ویژه ومنحصر به خود می باشد.