هر جامعه ای متشکل از هفت نهاد می باشد: 1_ نهاد خانواده 2_ نهاد تعلیم و تربیت 3_ نهاد اقتصاد 4_ نهاد سیاست  5_ نهاد اخلاق  6_ نهاد حقوق  7_ نهاد دین و مذهب. 
سیاست به معنای تدبیر امور مربوط به کل جامعه است و از آن به دولت و حکومت تعبیر می گردد. بعد از نظم و امنیت، سه موضوع در رإس وظایف حکومت قرار دارد: عدالت، آزادی و رفاه. این پنج مقوله، معیارهای اساسی برای ارزشداوری در باره هر دولت وحکومتی باید باشد.