ای نـام  تـو  بهترین سـر آغاز           بی  نـام  تو نامه  کی  کنم باز

ای  یاد  تو  مــونس  روانــم            جز  نام  تو  نیسـت  بر زبانم

ای  کار  گشای هرچه هستند            نام   تو  کلید  هر چه  بستند

ای  هست کن   اساس هستی           کوته   ز درت    دراز دسـتی

از   آتش  ظلم  ودود  مظلوم           احوال  همه تو راست معلوم

هم  قصّــه  نا نموده  دانـــی           هم  نامه   نا نوشـته  خوانـی

ای  عقل  مرا   کفایت   از تو          جستن  زمن و هدایـت از تو

هم   تو   به  عنایت  الهــــی           آنجا قدمم رسان که خواهی

از  ظلمت  خود رهایی ام ده           با  نور  خود  آشنایی ام   ده