تجربه نشان داده کشورهای ضعیف وفاقد نیروی لازم، همواره مورد طمع بدخواهان خارجی بوده و با کمترین بهانه ای مورد هجوم و تجاوز آنان واقع می شوند. ازین رو هر جامعه ای علاوه بر ایجاد نظم داخلی نیازمند تشکیل نیرویی مقندر و بازدارنده جهت تأمین امنیت و تمامیت سرزمین خود می باشد. امروزه، حفظ استقلال برای کشورهای ضعیف، آرزویی دست نیافتنی است.