جامعه ها ـ معمولاً ـ با ترکبیبی از اقوام، ادیان ومذاهب مختلف تشکیل شده اند. از باب مثال: جامعه ایران، متشکل است از اقوامِ ترک، ترکمن، فارس، کرد، بلوچ، عرب. لر و...؛ وادیانِ اسلام، مسیحی، کلیمی وزرتشتی؛ ومذاهبِ سنی وشیعی و....  یا جامعه عراق، ترکیبی است از اقوامِ عرب، کرد، ترکمن و...؛ وادیانِ اسلام، مسیحی، یهودی وصابئی؛ ومذاهب: سنی، شیعی. این تنوع قومی ونیز تنوع دینی ومذهبی، هیچ گونه تأثیری در ملیّت افراد آن سرزمین نداشته ونیز باعث سلب هیچ حقی از حقوق سرزمینی آنان نمی شود. هر فردی تا زمانی که شناسنامه ایرانی یا عراقی دارد حق سرزمینی وی محفوظ خواهد بود. بلی، اگر شخص، به اختیار خود از سرزمینش اعراض، وتابعیّت سرزمینی دیگر را اخذ نماید، حقّ سرزمینی سابقش را از خود اسقاط کرده وبه جای آن از حق دیگری مشابه آن، نسبت به سرزمین متبوع جدیدش برخوردار خواهد شد.