برای مردم هر سرزمینی ـ به طور عام ـ دو نوع مالکیت وجود دارد: 
1 ـ مالکیت عمومی.
2 ـ مالکیت خصوصی.
ـ مالکیت عمومی عبارت است از: مالکیت مردم بر سرزمین خود. در این نوع مالکیت، سهم تمامی افراد ازآن سرزمین، برابر هم بوده، وبرای هیچ فردی، از هر قشری، در هر موقعیت وجایگاهی، هیچگونه امتیازی بر هیچ فرد دیگری وجود ندارد. مالکیت عمومی در برگیرنده همه دریاهای متعلق به آن سرزمین، کوهها، دشتها، بیابانها، جنگلها، معادن، هوا وفضای آن و... می باشد. بهره برداری از اموال عمومی، برای هر کسی تنها در چارچوب قانون وضع شده از سوی مردم می تواند مجاز باشد.
ـ مالکیت خصوصی ـ چنان که از نامش پیدا است ـ عبارت است از مالکیت فرد نسبت به آنچه که به وی تعلق دارد، مانند: خانه، زمین، باغ، مزرعه، اسب، گاو وگوسفند، ماشین، و... . در مالکیت خصوصی احدی حق تصرف در ملک مالک را جز به اذن وی یا ولی ویا وکیل وی ندارد.