اگر بپرسیم: مالک ـ مثلاً ـ سرزمین فرانسه کیست؟ بی تردید خواهید گفت: مردم خود فرانسه. واگر بپرسیم: سرزمین فلسطین متعلق به کیست؟ بی درنگ پاسخ می دهید: خود مردم فلسطین. همچنین اگر بپرسیم: مالکیت سرزمین ایران از آن کیست: پاسخ این خواهد بود که: سر زمین ایران از آن مردم ایران است. 
از این پرسش وپاسخهای به ظاهر پیش پا افتاده چند مطلب بسیار مهم وسرنوشت ساز زیر به دست می آید:
1 ـ هر سرزمینی صاحب دارد.
2 ـ صاحب هر سرزمینی مردم خود آن سرزمین می باشند.
3 ـ هر نوع تصمیم گیری در باره هر سر زمینی تنها برای مردم خود آن سرزمین مجاز است.