واژه ی«جامعه»، در مقابل واژه ی«فرد» به کار می رود. «جامعه» در تعریفی ساده وعام به مجموعه ای از انسانها گفته می شود که در یک سر زمین زندگی، واز آیین، فرهنگ، آداب ورسوم مشترکی تبعیت وبه یک زبان صحبت می کنند. جامعه نیز مانند فرد از پنج ساحت وجودی برخوردار است: 1 ـ ساحت باور. 2 ـ ساحت عواطف واحساسات. 3 ـ ساحت خواسته ها وآرزوها. 4 ـ ساحت گفتار. 5 ـ ساحت کردار. جوامع مختلف را با این ساحتها می توان مورد مقایسه قرار داد وارزشها یا ضد ارزشهای آنها را اندازه گیری نمود.