اصولاً از انسان به غیر از اطاعت وفرمان بری کاری ساخته نیست. این، تمام هویّت وشخصیّت هر انسانی است. توضیحش این است که: دردرون هر انسانی دو فرمان روای متفاوت وجود دارد وتمام حرکات وسکنات اختیاری آدمی در تمام آنات روز وشب بر خاسته از فرمان آن دو است. این دو فرمان روا چیزی نیستند جز «عقل» و«نفس».
انسان ها به لحاظ اطاعت وفرمان بری چند دسته اند: دسته ای فقط  مطیع و تابع عقل اند. نفس در این دسته از انسان ها در اختیار عقل بوده واز خود استقلالی ندارد. اینان شایسته ترین موجودات کره خاکی به شمار می آیند. دسته دیگر درست در مقابل این دسته قرار دارند. این دسته مطیع وتابع محض نفس خویش بوده وعقل خود را دربست در اختیار نفس قرار داده اند.  اینان بدترین موجودات کره زمین محسوب می شوند. دسته سوم (که اکثریت انسان ها را تشکیل می دهند) دسته ای هستند که بین عقل ونفس آنان درگیری مستمر برقرار است، گاهی غلبه با عقل است، وگاهی غلبه با نفس. پیداست که این دسته گاهی در اطاعت فرمان عقل هستند وگاهی در اطاعت فرمان نفس. باید کوشید تا خود را به دسته اول نزدیک واز دسته دوم دور کنیم. مبارزه با نفس رمز دست یابی به همه ی کمالات است.