این که می گوییم: عقل در بسیاری موضوعات از دادن حکم قطعی ناتوان است، معنایش این نیست که: بعضی از عقل ها در بعضی از زمان ها بر احکام برخی مسایل احاطه ی علمی ندارد، بلکه منظور این است که: عقل هیچ انسانی در هیچ زمانی نمی تواند احکام برخی موضوعات را ـ که از قضا بسیار زیاد هم است ـ دریابد.
نیز، این که می گوییم: عقل در بسیاری از موضوعات حکم قطعی دارد، معنایش این نیست که: بعضی از عقل ها در بعضی از زمان ها بر احکام برخی مسایل احاطه ی علمی دارد، بلکه منظور این است که: عقل هرانسانی در هر زمانی احکام برخی موضوعات را ـ که از قضا آن هم بسیار زیاد است ـ  بی کم و کاست می داند.
به این گزاره ها توجه کنید:
ظلم وبیداد گری کاری بسیار ناپسند است. عدالت وانصاف عملی ستودنی است. راستگویی خوب ودروغگویی بد است. شجاعت صفتی در خور ستایش و جبن خصلتی نکوهیده است.
این گزاره ها وامثال آن، گزاره هایی است که هر انسان عاقلی در هر زمانی آن را بشنود بی درنگ آن را تصدیق می کند، وهر کس را که در صحت آن تردید کند نا بخرد می خواند.
اکنون به این پرسش ها هم توجه نمایید:
ما باید خدا را چه گونه عبادت کنیم؟ ارث زن از شوهر، شوهر از زن، پدر و مادر از فرزند، فرزند پسر یا دختر از پدر ومادر چه کسری از ماترک است؟ آیا گوشت هر حیوانی را می توان خورد؟ آیا هر نوشیدنی را می توان نوشید؟
این ها وامثال این ها پرسش هایی است که پاسخ قطعی آن ها را هیچ عقلی در هیچ زمانی زمانی نمی داند. برای یافتن پاسخ آن، تنها یک راه پیش روی ما است: مراجعه به شریعت خدا وند. این، روشی غیر قابل تغییر است تا قیام قیامت، بدان جهت است که فرموده اند: «حَلالُ محمّدٍ حَلالٌ إلی یومِ القیامة وحَرامُهُ حَرامٌ إلی یومِ القیامة»: حلال محمد ـ صلّی الله علیه وآله ـ تا قیام قیامت حلال، وحرام محمد تا قیام قیامت حرام است.