عقل همان طور که در ساحت نظر، در بسیاری از حقایق نمی تواند اظهار نظر حتمی بکند، در ساحت عمل هم در بسیاری مسایل از دادن حکم قطعی ناتوان است: اگر از عقل نظری بپرسید: آینده جهان چگونه خواهد بود، یا فرجام نهایی انسان چیست، ویا انسان، پس از مرگ در چه وضعی قرار می گیرد، پاسخ خواهد داد: نمی دانم،  همین طور هم اگر از عقل عملی سؤال کنید: خوردن گوشت الاغ یا اسب یا قاطر ویا نوشیدن آبی که گربه یا سگ از آن نوشیده ویا فروختن انگور به کسی که با آن شراب درست می کند چه حکمی دارد، از پاسخ دادن قطعی به آن ها ناتوان است. تنها مرجع مورد قبول خداوند برای یافتن پاسخ به این گونه پرسش ها وهر پرسشی از این قبیل ـ که عقل در باره آن پاسخ قاطع ندارد ـ  قرآن وسنت پیامبر است، وهرکس به غیر آن دو مراجعه وعمل نماید نزد خداوند پذیرفته نخواهد بود.