اگر از فقیهان بپرسید: احکام الهی را از چه راهی به دست می آورید؟ پاسخ خواهند داد: منابع  دست یابی به دستورات خداوند چهار چیز است: 1 ـ کتاب (قرآن) 2 ـ سنت (قول، فعل، وتقریر پیامبرواوصیاء آن حضرت) 3 ـ اجماع (اتفاق نظر علماء) 4 ـ عقل.
چنان که می بینید عقل را در کنار قرآن و سنت، وهم عرض با آن ها قرار داده اند که حکایت از شأن بسیار والای عقل  ومنزلت بسیار بلند آن می کند.
بی جهت نیست که گفته اند: خداوند دو قسم رسول (فرستاده ، پیامبر) دارد: 1 ـ رسول ظاهر (شخصیت های بزرگی که از میان انسان ها انتخاب وبرای هدایت آن ها مبعوث شده اند) 2 ـ رسول باطن (عقل که به عنوان موهبت بزرگ الهی در وجود یکایک آدمیان به ودیعت نهاده شده است).