عقل به طور کلی در دو حوزه فعالیت مداوم وبدون وقفه دارد: ا ـ حوزه واقعیت 2 ـ حوزه عمل. عقل به اعتبار اول عقل نظری، و به اعتبار دوم عقل عملی نامیده می شود. حکما در گذشته دستاورد های عقل را حکمت نامیده وآن رابه صورت زیر دسته بندی می کرده اند:
حکمت:  
1 ـ حکمت نظری 2 ـ حکمت عملی.
حکمت نظری :
1 ـ طبیعیات ( شامل کیهان‌شناسی، معدن‌شناسی، گیاه‌شناسی و حیوان‌شناسی) 2 ـ  ریاضیات ( شامل حساب، هندسه، هیئت و موسیقی ) 3 ـ  الهیات( شامل مابعد‌الطبیعه یا مباحث کلی وجود و خداشناسی).
حکمت عملی:
1 ـ  اخلاق (مربوط به شخص) 2 ـ  تدبیر منزل ( مربوط به خانواده) 3 ـ سیاست مدن (مربوط به جامعه).
امروزه اما
دایره محصولات عقل در هر رده از رده های یاد شده چنان گسترده ودراز دامن شده که دسته بندی درست آن بسیار سخت و پیچیده به شمار می رود.