هر موجود زنده ای برای زنده ماندن به خیلی چیزها نیاز دارد که از جمله مهم ترین آن ها سه چیز است: جا، آب، وغذا. همه می دانیم که سیاره حیات، یعنی زمین، سیاره بزرگی نیست، هم مساحت آن محدود است وهم منابع آب وغذای آن پایان پذیر. این محدودیت ها باعث می شود حیات موجودات در آن، قوانین محدود کننده داشته باشد. یکی از این قوانین محدود کننده، وجود چرخه حیات ومرگ است. وآن این است که زندگی هر جانداری همان طور که دارای نقطه آغاز است، نقطه پایان هم داشته باشد. بر این اساس از یک سو حیاتی تازه دمیده می شود واز سوی دیگر حیاتی پایان می پذیرد. نه برای آن ها که زنده اند بقایی است، ونه برای آن ها که رفتند باز گشتی. آنان که بجایند نپایند بسی/ وآنان که شدند کس نمی آید باز