حیات، یکی از پیچیده ترین، ونیز شگفت انگیز ترین پدیده در جهان آفرینش محسوب می شود. این پدیده عجیب ـ علی الظاهر ـ تنها در کره زمین بستر رشد پیدا کرده و بشر تا کنون نتوانسته نظیری برای آن در کرات دیگر بیابد ویا حتی حدس آن را بزند.

آفریدگار متعال در هر موجود ذی حیات غریزه های گونه گون قرار داده که عشق به خود حیات، یکی از برجسته ترین آن غریزه ها است که در نهاد هر موجود زنده ـ واز جمله انسان ـ به ودیعت نهاده شده است.نگاهی گذرا به تلاش بی وقفه وخستگی ناپذیر میلیاردها گونه جاندار برای ادامه بقا، در عرصه پهناور زمین (خشکی ودریا، کوه ودشت، جنگل وبیابان) به صورت فردی وگروهی، روشن ترین گواه براین حقیقت شگرف است.

مفهوم حیات در نزد انسان، خواستنی ترین چیز، ودر مقابل، مفهوم مرگ، ناخوشایند ترین آن به شمار می آید که نشان گر آن است که: غریزه «عشق به زندگی» در انسان (اگر نگوییم قوی تراز هر جانداری دیگر است) ـ بی تردید ـ ضعیف تر از آن نمی باشد.

ذکر این نکته روشن نیز خالی از لطف نمی باشد که: انسان، بر خلاف همه جانداران، موجودی «خود آگاه» بوده وبه آن چه دارد، آن چه می پسندد، وآن چه نمی پسندد اطلاع دارد، بنا بر این اگر جانداران، به غریزه دلبستگی خود به زندگی، بی اطلاع هستند، اما انسان آن را با تمام وجود خود درک می کند.