انسان وقتی ـ مثلاٌ ـ تخت جمشید را از نزدیک به تماشا می ایستد از ته دل به توانایی های سازندگان آن آفرین می گوید، یا هنگامی که مسجد جامع اصفهان او را در تماشای خود غرق می کند با حیرت در برابر دانش وهنر معماران آن سر تعظیم فرود می آورد، چرا که عظمت تخت جمشید را تجسّم عینی اندیشه بلند طراحان آن می بیند، وشکوه زیبایی مسجد جامع را تجلّی هنر وایمان کسانی که آن بنای عظیم را بر افراشتند، پس هراثری جلوه ای از اوصاف وکمالات وجودی صاحب اثر، ومطالعه وبررسی هر اثر، راهی برای شناخت توانایی ها، اوصاف وکمالات وجودی خالق اثر می باشد.

جهان آفرینش، اثر وصنع بزرگ خالق متعال وجلوه گاه با شکوه کمالات او است. پس برای معرفت وشناخت اسماء واوصاف او باید آثار ومظاهر او را در کتاب آفرینش به دقت مورد مطالعه قرار داد. انسان ـ در پهنه زمین ـ تنها موجودی است که برای مطالعه کتاب آفرینش، توانا، وبرای آگاهی یافتن بر ابواب وفصول، اوراق وصفحات، وسطور وکلماتش از ابزار لازم برخوردار است. برگ درختان سبز در نظر هوشیار/ هر ورقش دفتری است معرفت کردگار